วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แผนจัดการเรียนรู้แบบ Backwards Design

การจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัส ง 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. คำอธิบายรายวิชา
2. โครงสร้างรายวิชา
3. หน่วยการเรียนรู้
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. ใบงานคำอธิบายรายวิชา
ชื่อรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง 21102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง
วิเคราะห์ และปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ และการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน และมีคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ง3.1ม.1/1-3
ง4.1ม.1/1-3
รวม 6 ตัวชี้วัดโครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 40 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ลำดับที่
มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง)
หน่วยที่/ชื่อ หน่วยการเรียนรู้
เวลา(ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน
1
ง3.1ม.1/1
การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก
คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล
1. การทำงานของคอมพิวเตอร์


2
ง3.1ม.1/2
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
- ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
- ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ
- ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น
- คุณภาพชีวิต
- สังคม
- การเรียนการสอน
2. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


3
ง3.1ม.1/3
ข้อมูลและสารสนเทศ
- ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ
- การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
ประเภทของข้อมูล
วิธีการประมวลผลข้อมูล
การจัดการสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
- การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล
- การประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การคำนวณ และการทำรายงาน
3. ข้อมูลและสารสนเทศ


4
ง4.1ม.1/1-3
แนวทางการเลือกอาชีพ
- กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต
ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
- การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น
- การเตรียมความพร้อม
4. การประกอบอาชีพ


40
100.00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ การทำงานของคอมพิวเตอร์ เรื่อง ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เวลา ชั่วโมง
ผู้สอน นายธเนศ คูณทวี โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
-------------------------------------------------------------------
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ง3.1ม.1/1
มาตรฐาน ง ๓. ๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
สาระสำคัญ
การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก
คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล
ทักษะ
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
คุณลักษณะ
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทนความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อ
ภาระงาน
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน
ผังการประเมิน
เป้าหมายการเรียนรู้

ตอบปากเปล่า
ข้อสอบอัตนัย
ตรวจบันทึก
ตรวจชิ้นงาน
จัดนิทรรศการ
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัด ๑. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
/
/

เกณฑ์ให้คะแนน

รายการประเมิน
4
3
2
1
ความคิดรวบยอด
ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ
ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ตอบคำถามได้ถูกต้องประมาณครึ่งหนึ่ง
ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
ทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานมากที่สุด
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
มาก
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานน้อย
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานน้อยที่สุด
คุณลักษณะ

มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อมากที่สุด
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อมาก
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อน้อย
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อน้อยที่สุด

กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ขั้นวางแผน (Plan) (15 นาที)
1.1 ให้นักเรียนอภิปราย การทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยวางแผนฝึกและศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์
1.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ การทำงานของคอมพิวเตอร์
1.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกและศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) (15 นาที)
2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกและศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตามแผนที่วางไว้
2.2 ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติและศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่บ้าน แล้วรายงานผลการทำงาน และให้ผู้ปกครองรายงานผลการทำงาน
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) (15 นาที)
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงาน
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการอภิปรายผลและศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์


กิจกรรมรวบยอด
4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) (15 นาที)
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขและศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์ ให้ดียิ่งขึ้น
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติการปฏิบัติการศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์ อีกครั้งหนึ่ง
4.3 ให้นักเรียนบันทึกหลังเรียน
4.4 ครูให้คะแนนทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน และคะแนนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ จากเกณฑ์การให้คะแนน รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน หากข้อมูลไม่เพียงพอใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติม
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล
1.1 ให้นักเรียนเขียนรายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน
1.2 ให้คะแนนทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน จากแบบประเมินทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน
1.3 ให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล
2.1 แบบประเมินทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน
2.2 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

วัสดุอุปกรณ์
1. รูปภาพและศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์
2. คอมพิวเตอร์
สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ห้องสมุด
3. ชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา ชั่วโมงผู้สอน นายธเนศ คูณทวี โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
------------------------------
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ง3.1ม.1/2
มาตรฐาน ง ๓. ๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
๒. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
- ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
- ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ
- ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น
- คุณภาพชีวิต
- สังคม
- การเรียนการสอน

ทักษะ
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
คุณลักษณะ
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น
ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อ

ภาระงาน
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน

ผังการประเมิน
เป้าหมายการเรียนรู้

ตอบปากเปล่า
ข้อสอบอัตนัย
ตรวจบันทึก
ตรวจชิ้นงาน
จัดนิทรรศการ
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัด ๒. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
/

/
เกณฑ์ให้คะแนน

รายการประเมิน
4
3
2
1
ความคิดรวบยอด
ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ
ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ตอบคำถามได้ถูกต้องประมาณครึ่งหนึ่ง
ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
ทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานมากที่สุด
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
มาก
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานน้อย
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานน้อยที่สุด
คุณลักษณะ

มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อมากที่สุด
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อมาก
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อน้อย
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อน้อยที่สุด


กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ขั้นวางแผน (Plan) (15 นาที)
1.1 ให้นักเรียนอภิปราย ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวางแผนฝึกและศึกษาลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกและศึกษาลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) (15 นาที)
2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกและศึกษาลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนที่วางไว้
2.2 ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติและศึกษาลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่บ้าน แล้วรายงานผลการทำงาน และให้ผู้ปกครองรายงานผลการทำงาน
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) (15 นาที)
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงาน
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการอภิปรายผลและศึกษาลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมรวบยอด
4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) (15 นาที)
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขและศึกษาลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดียิ่งขึ้น
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติการศึกษาลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกครั้งหนึ่ง
4.3 ให้นักเรียนบันทึกหลังเรียน
4.4 ครูให้คะแนนทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน และคะแนนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ จากเกณฑ์การให้คะแนน รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน หากข้อมูลไม่เพียงพอใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติม
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล
1.1 ให้นักเรียนเขียนรายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน
1.2 ให้คะแนนทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน จากแบบประเมินทักษะการพัฒนาคุณภาพ
งาน
1.3 ให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล
2.1 แบบประเมินทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน
2.2 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
วัสดุอุปกรณ์
1. รูปภาพลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คอมพิวเตอร์
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ห้องสมุด
3. ชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา ชั่วโมง
ผู้สอน โรงเรียน
------------------------------
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ง3.1ม.1/3
มาตรฐาน ง ๓. ๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
๓. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

สาระสำคัญ
ข้อมูลและสารสนเทศ
- ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ
- การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
ประเภทของข้อมูล
วิธีการประมวลผลข้อมูล
การจัดการสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
- การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล
- การประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การคำนวณ และการทำรายงาน

ทักษะ
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
คุณลักษณะ
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น
ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อ

ภาระงาน
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน

ผังการประเมิน
เป้าหมายการเรียนรู้

ตอบปากเปล่า
ข้อสอบอัตนัย
ตรวจบันทึก
ตรวจชิ้นงาน
จัดนิทรรศการ
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัด ๒. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
/

/
เกณฑ์ให้คะแนน

รายการประเมิน
4
3
2
1
ความคิดรวบยอด
ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ
ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ตอบคำถามได้ถูกต้องประมาณครึ่งหนึ่ง
ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
ทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานมากที่สุด
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
มาก
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานน้อย
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานน้อยที่สุด
คุณลักษณะ

มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อมากที่สุด
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อมาก
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อน้อย
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อน้อยที่สุด


กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ขั้นวางแผน (Plan) (15 นาที)
1.1 ให้นักเรียนอภิปราย ข้อมูลและสารสนเทศ โดยวางแผนฝึกและศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ
1.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศ
1.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) (15 นาที)
2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ ตามแผนที่วางไว้
2.2 ให้นักเรียนทุกคนประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศที่บ้าน แล้วรายงานผลการทำงาน และให้ผู้ปกครองรายงานผลการทำงาน
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) (15 นาที)
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงาน
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการอภิปรายผลการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ
กิจกรรมรวบยอด
4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) (15 นาที)
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ ให้ดียิ่งขึ้น
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ อีกครั้งหนึ่ง
4.3 ให้นักเรียนบันทึกหลังเรียน
4.4 ครูให้คะแนนทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน และคะแนนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ จากเกณฑ์การให้คะแนน รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน หากข้อมูลไม่เพียงพอใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติม
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล
1.1 ให้นักเรียนเขียนรายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน
1.2 ให้คะแนนทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน จากแบบประเมินทักษะการพัฒนาคุณภาพ
งาน
1.3 ให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล
2.1 แบบประเมินทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน
2.2 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
วัสดุอุปกรณ์
1. รูปภาพการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ
2. คอมพิวเตอร์
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ห้องสมุด
3. ชุมชน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา ชั่วโมง
ผู้สอน โรงเรียน
------------------------------
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ง4.1ม.1/1-3
มาตรฐาน ง ๔. ๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
๒. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
๓. เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ

สาระสำคัญ
แนวทางการเลือกอาชีพ
- กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต
ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
- การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น
- การเตรียมความพร้อม

ทักษะ
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
คุณลักษณะ
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น
ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อ

ภาระงาน
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน

ผังการประเมิน
เป้าหมายการเรียนรู้

ตอบปากเปล่า
ข้อสอบอัตนัย
ตรวจบันทึก
ตรวจชิ้นงาน
จัดนิทรรศการ
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัด ๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
/

/ตัวชี้วัด ๒. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

/
ตัวชี้วัด ๓. เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ

/

เกณฑ์ให้คะแนน

รายการประเมิน
4
3
2
1
ความคิดรวบยอด
ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ
ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ตอบคำถามได้ถูกต้องประมาณครึ่งหนึ่ง
ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
ทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน ด้านการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานมากที่สุด
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน
มาก
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานน้อย
มีความสามารถในการการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานน้อยที่สุด
คุณลักษณะ

มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อมากที่สุด
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อมาก
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อน้อย
มีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อน้อยที่สุด


กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ขั้นวางแผน (Plan) (15 นาที)
1.1 ให้นักเรียนอภิปราย การประกอบอาชีพ โดยวางแผนฝึกการประกอบอาชีพ
1.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ การประกอบอาชีพ
1.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกการประกอบอาชีพ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) (15 นาที)
2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกการประกอบอาชีพ ตามแผนที่วางไว้
2.2 ให้นักเรียนทุกคนการประกอบอาชีพ แล้วรายงานผลการทำงานที่บ้าน และให้ผู้ปกครองรายงานผลการทำงาน
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) (15 นาที)
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงาน
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการอภิปรายผลการประกอบอาชีพ
กิจกรรมรวบยอด
4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) (15 นาที)
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขการประกอบอาชีพ ให้ดียิ่งขึ้น
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติการประกอบอาชีพ อีกครั้งหนึ่ง
4.3 ให้นักเรียนบันทึกหลังเรียน
4.4 ครูให้คะแนนทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน และคะแนนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ จากเกณฑ์การให้คะแนน รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน หากข้อมูลไม่เพียงพอใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติม
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล
1.1 ให้นักเรียนเขียนรายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงาน
1.2 ให้คะแนนทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน จากแบบประเมินทักษะการพัฒนาคุณภาพ
งาน
1.3 ให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล
2.1 แบบประเมินทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน
2.2 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ทักษะการพัฒนาคุณภาพงาน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
วัสดุอุปกรณ์
1. รูปภาพการประกอบอาชีพ
2. คอมพิวเตอร์
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ห้องสมุด
3. ชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น